Your address will show here +12 34 56 78

تنظیم سرعت برای ربات این امکان را به شما می دهد که سرعت لایک، کامنت، فالوو و آنفالوو که به صورت اتوماتیک اینستازود روی اکانت ها از طرف اکانت اینستاگرام شما انجام می دهد را کنترل کنید.

سرعت فعالیت

آهسته – سرعت امن ( بهترین سرعت برای شروع اینستازود).

معمولی – سرعت خوب برای ماه اول.

پرسرعت – مناسب اکانت های قدیمی( با عمر چند ماهه ) یا اکانتهایی که خیلی باارزش نیست.

نکته مهم!

به عنوان کاربر جدید اینستازود حتما حتما با سرعت آهسته شروع کنید و بعد از چند روز به حالت معمولی تغییر دهید و بعد از چند هفته میتونید که به حالت پرسرعت قرار بدهید. شروع با سرعت اهسته و به مرور زیاد کردن سرعت این اطمینان رو به شما میدهد که اکانت اینستاگرام شما به صورت امن از اینستامکس استفاده می کند و بلاک نمی شود.

سرعت فالوو

تعداد فالو در هر روز

بیشترین تعدادی که سرویس ما در هر روز فالو می کند.

وقتی تعداد فالوها به این حدی که در این کادر مشخص کردید رسید، سیستم دست از فالو کردن تو اون روز بر میداره و ادامه فعالیت موکول میشه به روز بعدی.زمان روز بعدی هم از زمانی شروع میشه که بات اولین فعالیت خودش رو در اون زمان در روز قبل شروع کرده_به عنوان مثال ساعت 10:30. این یعنی هرروز راس ساعت 10:30، بات فعالیت خودش رو از سر می گیرد.

تعداد فالو در هر ساعت

بیشترین تعدادی که سرویس ما در هر ساعت فالو می کند.

وقتی تعداد فالوها به این حدی که در این کادر مشخص کردید رسید، سیستم دست از فالو کردن تو اون ساعت بر میداره و ادامه فعالیت موکول میشه به ساعت بعدی. زمان ساعت بعدی هم از زمانی شروع میشه که بات اولین فعالیت خودش رو در اون روز شروع کرده_به عنوان مثال ساعت10:30. و ساعت  های بعدی هم به این شکل خواهد بود: 11:30، 12:30، …، 22:30 و غیره. طی این ساعات بات در هر ساعت کار خودش رو از سر میگیرد و شروع به فالو کردن تعدادی که شما مشخص کردید می کند.

 

Instazood Activity Stats More Button

سرعت آنفالو

تعداد آنفالو در هر روز

بیشترین تعدادی که سرویس ما در هر روز می تواند آنفالو می کند.

وقتی تعداد آنفالوها به این حدی که در این کادر مشخص کردید رسید، سیستم دست از آنفالو کردن تو اون روز بر میداره و ادامه فعالیت موکول میشه به روز بعدی.زمان روز بعدی هم از زمانی شروع میشه که بات اولین فعالیت خودش رو در اون زمان در روز قبل شروع کرده_به عنوان مثال ساعت 10:30. این یعنی هرروز راس ساعت 10:30، بات فعالیت خودش رو از سر می گیرد.

تعداد آانفالو در هر ساعت

بیشترین تعدادی که سرویس ما در هر ساعت آنفالو می کند.

وقتی تعداد آنفالوها به این حدی که در این کادر مشخص کردید رسید، سیستم دست از آنفالو کردن تو اون ساعت بر میداره و ادامه فعالیت موکول میشه به ساعت بعدی. زمان ساعت بعدی هم از زمانی شروع میشه که بات اولین فعالیت خودش رو در اون روز شروع کرده_به عنوان مثال ساعت10:30. و ساعت های بعدی هم به این شکل خواهد بود: 11:30، 12:30، …، 22:30 و غیره. طی این ساعات بات در هر ساعت کار خودش رو از سر میگیرد و شروع به آنفالو کردن تعدادی که شما مشخص کردید می کند.

 

Instazood Activity Stats More Button

سرعت لایک

تعداد لایک در هر روز

بیشترین تعدادی که سرویس ما در هر روز لایک می کند.

وقتی تعداد لایک ها به این حدی که در این کادر مشخص کردید رسید، سیستم دست از لایک کردن تو اون روز بر میداره و ادامه فعالیت موکول میشه به روز بعدی.زمان روز بعدی هم از زمانی شروع میشه که بات اولین فعالیت خودش رو در اون زمان در روز قبل شروع کرده_به عنوان مثال ساعت 10:30. این یعنی هرروز راس ساعت 10:30، بات فعالیت خودش رو از سر می گیرد.

تعداد لایک در هر ساعت

بیشترین تعدادی که سرویس ما در هر ساعت لایک می کند.

وقتی تعداد لایک ها به این حدی که در این کادر مشخص کردید رسید، سیستم دست از لایک کردن تو اون ساعت بر میداره و ادامه فعالیت موکول میشه به ساعت بعدی. زمان ساعت بعدی هم از زمانی شروع میشه که بات اولین فعالیت خودش رو در اون روز شروع کرده_به عنوان مثال ساعت10:30. و ساعت های بعدی هم به این شکل خواهد بود: 11:30، 12:30، …، 22:30 و غیره. طی این ساعات بات در هر ساعت کار خودش رو از سر میگیرد و شروع به لایک کردن تعدادی که شما مشخص کردید می کند.

 

Instazood Activity Stats More Button

سرعت کامنت

تعداد کامنت در هر روز

بیشترین تعدادی که سرویس ما در هر روز کامنت میگذارد.

وقتی تعداد کامنت ها به این حدی که در این کادر مشخص کردید رسید، سیستم دست از کامنت گذاشتن تو اون روز بر میداره و ادامه فعالیت موکول میشه به روز بعدی.زمان روز بعدی هم از زمانی شروع میشه که بات اولین فعالیت خودش رو در اون زمان در روز قبل شروع کرده_به عنوان مثال ساعت 10:30. این یعنی هرروز راس ساعت 10:30، بات فعالیت خودش رو از سر می گیرد.

تعداد کامنت در هر ساعت

بیشترین تعدادی که سرویس ما در هر ساعت کامنت میگذارد.

وقتی تعداد کامنت ها به این حدی که در این کادر مشخص کردید رسید، سیستم دست از کامنت گذاشتن تو اون ساعت بر میداره و ادامه فعالیت موکول میشه به ساعت بعدی. زمان ساعت بعدی هم از زمانی شروع میشه که بات اولین فعالیت خودش رو در اون روز شروع کرده_به عنوان مثال ساعت10:30. و ساعت های بعدی هم به این شکل خواهد بود: 11:30، 12:30، …، 22:30 و غیره. طی این ساعات بات در هر ساعت کار خودش رو از سر میگیرد و شروع به کامنت گذاشتن تعدادی که شما مشخص کردید می کند.

 

Instazood Activity Stats More Button

فعالیت ها